Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

20. Ma Gii 2001-02

         Việt Nam League 2001-2002.

             Ngày Thi Đấu 1.(02.12.2001)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Hải Phòng : 3-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thể Công : 2-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Nam Định : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-0
                           
             Ngày Thi Đấu 2.(07.12.2001)
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Hà Nội : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Bình Định : 1-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Thừa Thiên Huế : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 0-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 0-1

             Ngày Thi Đấu 3.(11.12.2001)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thể Công : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thừa Thiên Huế : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Nam Định : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Bình Định : 1-1

             Ngày Thi Đấu 4.(15.12.2001)
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Thể Công : 2-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Cảng Sài Gòn : 1-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Đà Nẵng : 0-1
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hải Phòng : 3-1

              Ngày Thi Đấu 5.(21.12.2001)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Thể Công : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Thừa Thiên Huế : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) :Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Nam Định : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Đà Nẵng : 1-1

             Ngày Thi Đấu 6.(28.12.2001)
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Đà Nẵng : 2-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Hà Nội : 2-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Công An Hải Phòng : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Bình Định : 2-1

             Ngày Thi Đấu 7.(02.01.2002)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Nam Định : 2-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Bình Định : 2-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Hải Phòng : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-1

             Ngày Thi Đấu 8.(06.01.2002)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Bình Định : 3-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Thể Công : 1-2
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Thừa Thiên Huế : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 1-0

             Ngày Thi Đấu 9.(11.01.2002)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Công An Hải Phòng : 1-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Cảng Sài Gòn : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Thừa Thiên Huế : 3-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Đà Nẵng : 1-0

             Ngày Thi Đấu 10.(18.01.2002)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Công An Hà Nội : 3-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 0-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế : 2-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Bình Định : 0-0

             Ngày Thi Đấu 11.(27.01.2002)
sân Hà Nội(Hà Nôi) : Công An Hà Nội-Nam Định : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hải Phòng : 4-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Đà Nẵng : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Thể Công : 1-0

             Ngày Thi Đấu 12.(31.03.2002)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hà Nội : 3-3
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Hải Phòng : 2-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Đà Nẵng : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Cảng Sài Gòn : 0-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Sông Lam Nghệ An : 1-0

             Ngày Thi Đấu 13.(07.04.2002)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Bình Định : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Nam Định : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thừa Thiên Huế : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Công An Hà Nội : 0-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Công Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
               
             Ngày Thi Đấu 14.(14.04.2002)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Công An Hà Nội : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Bình Định : 0-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Công An Hải Phòng : 1-0

             Ngày Thi Đấu 15.(21.04.2002)
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 3-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Nam Định : 2-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Thừa Thiên Huế : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Thể Công : 0-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Cảng Sài Gòn : 2-2

             Ngày Thi Đấu 16.(28.04.2002)
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Thể Công : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Thừa Thiên Huế : 2-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng : 2-0

             Ngày Thi Đấu 17.(05.05.2002)
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Công An Hà Nội : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cãng Sài Gòn-Công An Hải Phòng : 2-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-2
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Nam Định : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đà Nẵng : 1-0

             Ngày Thi Đấu 18.(12.05.2002)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Nam Định : 3-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hà Nội : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Bình Định : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Thể Công : 1-0

            Xếp hạng sau 18 Ngày Thi Đấu.                                                             
1)Cảng Sài Gòn   33pts.(22-16)
2)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   26pts.(24-19)
3)Sông Lam Nghệ An   26pts.(22-18)
4)Nam Định   25pts.(21-20)
5)Đà Nẵng   24pts.(14-14)
6)Bình Định   24pts.(13-14)
7)Thể Công   23pts.(16-16)
8)Công An Hà Nội   22pts.(21-22)
9)Thừa Thiên Huế   21pts.(17-24)
10)Công An Hải Phòng   19pts.(19-26)


                   Vòng Đấu Vớt.
Tại Vòng Đấu Vớt này , đội đứng hạng 9 của Hạng A1 là Thừa Thiên Huế , sẽ thi đấu với đội đứng hạng 4 của Hạng A2 là CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu. Đội nào mà dành chiến thắng thì sẽ được thi đấu tại Giải Vô Địch Quốc Gia A1 năm sau. 

sân Vinh(Nghệ An) : Thừa Thiên Huế-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 0-1
CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu  được lên Hạng A1
Thừa Thiên Huế  bị xuống Hạng A2.


                 Vua phá lưới.
Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn) : 9 bàn


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com
05/03/2009