Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

                                             

Giải V Địch Bng Đ Ton Quốc Hạng A1 của nước Việt

Nam ra đời từ ngy 01.02.1980 , do Tổng Cục Thể Dục Thể

Thao v Hội Bng Đ Việt Nam tổ chức.

Xin mời cc bạn hảy bấm vo mục "Articles" để xem

tất cả cc kết quả từ ma giải đầu tin năm 1980 đến nay.