Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

19. Ma Gii 2000-01

           Việt Nam League 2000-2001.

 
        Ngày Thi Đấu 1.(03.12.2000)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Hải Phòng : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Nam Định : 2-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Thể Công : 0-1

        Ngày Thi Đấu 2.(10.12.2000)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Khánh Hòa : 3-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hà Nội : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Nam Định : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Cảng Sài Gòn : 0-0

        Ngày Thi Đấu 3.(17.12.2000)
sân Lạch Tray(H.Phòng) : Công An Hải Phòng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 1-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Khánh Hòa : 3-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Đồng Tháp : 1-1

        Ngày Thi Đấu 4.(24.12.2000)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Đồng Tháp : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hải Phòng : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Nam Định : 1-0
sân Tự Do(Huế) : Thừa Thiên Huế-Thể Công : 1-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-1

        Ngày Thi Đấu 5.(07.01.2001)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Thể Công : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 0-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Hải Phòng : 2-2
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 0-2

        Ngày Thi Đấu 6.(14.01.2001)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đồng Tháp : 4-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Thể Công : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Nam Định : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Cảng Sài Gòn : 1-1

        Ngày Thi Đấu 7.(21.01.2001)
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Hải Phòng : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Đồng Tháp : 1-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hà Nội : 2-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Khánh Hòa : 1-0

        Ngày Thi Đấu 8.(28.01.2001)
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Hà Nội : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Nam Định : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hải Phòng : 3-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Đồng Tháp : 1-1

        Ngày Thi Đấu 9.(21.03.2001)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Khánh Hòa : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Thừa Thiên Huế : 4-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Cảng Sài Gòn : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Thể Công : 0-0
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 0-1

        Ngày Thi Đấu 10.(25.03.2001)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Công An Hà Nội : 1-3
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Đồng Tháp : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 4-3
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Khánh Hòa : 1-1

        Ngày Thi Đấu 11.(01.04.2001)
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Hải Phòng : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đồng Tháp : 1-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Thể Công : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thừa Thiên Huế : 1-1

        Ngày Thi Đấu 12.(08.04.2001)
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hải Phòng : 3-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thể Công : 2-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Nam Định : 0-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Thừa Thiên Huế : 1-0

        Ngày Thi Đấu 13.(15.04.2001)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Hà Nội : 3-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 3-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Thừa Thiên Huế : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa : 3-2

        Ngày Thi Đấu 14.(22.04.2001)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Công An Hà Nội : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Đồng Tháp : 4-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Nam Định : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Khánh Hòa : 4-0

        Ngày Thi Đấu 15.(06.05.2001)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Công An Hải Phòng : 3-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Hà Nội : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Khánh Hòa : 3-0

        Ngày Thi Đấu 16.(13.05.2001)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Nam Định : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 2-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Thể Công : 2-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Thừa Thiên Huế : 1-2

        Ngày Thi Đấu 17.(20.05.2001)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Thừa Thiên Huế : 3-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thể Công : 2-3
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Khánh Hòa : 3-2

        Ngày Thi Đấu 18.(27.05.2001)
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Hà Nội : 1-4
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Hải Phòng : 0-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Đồng Tháp : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 4-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Nam Định : 5-0 (*)

            Xếp hạng sau 18 Ngày Thi Đấu.
1)Sông Lam Nghệ An   36pts.(30-15)
2)Nam Định   34pts.(22-17)
3)Thể Công   29pts.(19-16)
4)Cảng Sài Gòn   27pts.(29-21)
5)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   26pts.(26-23)
6)Công An Hải Phòng   25pts.(28-30)
7)Công An Hà Nội   24pts.(22-19)
8)Thừa Thiên Huế   23pts.(16-21)
9)Đồng Tháp   19pts.(23-32)
10)Khánh Hòa   7pts.(15-36)


            Vua phá lưới.
Đặng Đạo (Khánh Hòa) : 11 bàn.


(*) : Sau này BTC biết được là : trước khi Ngày Thi Đấu 18 diễn ra , đội Sông Lam Nghệ An đã cho đội Cảng Sài Gòn rất nhiều tiền đễ đội Cảng Sài Gòn thắng đội Nam Định.Tại vì nếu không "Bán Độ Dàn Xếp Tỷ Số" thì đội Nam Định mà thắng đội Cảng Sài Gòn thì đội Nam Định sẽ Vô Địch Việt Nam 2000-01 , chứ không phải là đội Sông Lam Nghệ An vô địch đâu !!! Có nghĩa là đội Cảng Sài Gòn vẫn còn cái bệnh Bán Độ. Thiệt là hết nói !!!!! 

Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com04/03/2009