Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

09. Ma Gii 1989

 


 
Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1989.
 
          Vòng Một.(từ 05.03.1989 đến 12.04.1989)

                Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1.
Tiền Giang-Tổng Cục Ðường Sắt : 2-1
Công An Hà Nội-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-1
Quân Khu 3-Công Nhân Hải Hưng : 2-0
An Giang-Ðiện Lực Hải Phòng : 0-0
Hải Quan-Gò Dầu : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Tiền Giang-Công Nhân Phú Khánh : 0-0
Tổng Cục Ðường Sắt-An Giang : 1-1
Công An Hà Nội-Gò Dầu : 3-2
Ðiện Lực Hải Phòng-Hải Quan : 1-0
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Công Nhân Hải Hưng : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 3.

Quân Khu 3-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-0
An Giang-Công Nhân Phú Khánh : 1-1
Công Nhân Hải Hưng-Gò Dầu : 0-0
Hải Quan-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-0
Công An Hà Nội-Ðiện Lực Hải Phòng : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Ðiện Lực Hải Phòng-Công Nhân Hải Hưng : 2-0
Công An Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-0
Gò Dầu-Quân Khu 3 : 2-1
Hải Quan-Công Nhân Phú Khánh : 1-1
An Giang-Tiền Giang : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 5.

Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Gò Dầu : 2-0
Hải Quan-Tiền Giang : 0-0
Ðiện Lực Hải Phòng-Quân Khu 3 : 0-0
Công Nhân Phú Khánh-Công An Hà Nội : 1-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nhân Hải Hưng : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 6.

An Giang-Hải Quan : 3-3
Tiền Giang-Công An Hà Nội : 2-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Quân Khu 3 : 0-0
Ðiện Lực Hải Phòng-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0
Công Nhân Phú Khánh-Công Nhân Hải Hưng : 5-0

           
Ngày Thi Đấu 7.

Ðiện Lực Hải Phòng-Gò Dầu : 1-0
Công An Hà Nội-An Giang : 2-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 2-1
Tiền Giang-Công Nhân Hải Hưng : 1-0
Công Nhân Phú Khánh-Quân Khu 3 : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 8.

Công An Hà Nội-Hải Quan : 1-1
Tiền Giang-Quân Khu 3 : 1-1
Công Nhân Phú Khánh-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Gò Dầu : 2-0
An Giang-Công Nhân Hải Hưng : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 9.

Tổng Cục Ðường Sắt-Ðiện Lực Hải Phòng : 3-1
Hải Quan-Công Nhân Hải Hưng : 3-0
Gò Dầu-Công Nhân Phú Khánh : 1-0
An Giang-Quân Khu 3 : 1-1
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Tiền Giang : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 10.

Tiền Giang-Gò Dầu : 1-0
Công An Hà Nội-Công Nhân Hải Hưng : 5-0
Ðiện Lực Hải Phòng-Công Nhân Phú Khánh : 2-1
Hải Quan-Quân Khu 3 : 1-0
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-An Giang : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 11.

Công An Hà Nội-Quân Khu 3 : 0-0
Tiền Giang-Ðiện Lực Hải Phòng : 1-1
Hải Quan-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-0
An Giang-Gò Dầu : 4-0
Công Nhân Phú Khánh-Tổng Cục Ðường Sắt : 3-2

             
Xếp hạng của Bảng A.

1)Hải Quan   13pts.(11-6)     
2)Ðiện Lực Hải Phòng   13pts.(8-5)   
3)An Giang   12pts.(14-10)  
4)Tiền Giang   12pts.(10-8) 
5)Công An Hà Nội   11pts.(13-7)  
6)Công Nhân Phú Khánh   11pts.(13-8) 
7)Tổng Cục Ðường Sắt   11pts.(12-9) 
8)Quân Khu 3    10pts.(7-6)
9)Công An Quảng Nam Ðà Nẵng   9pts.(7-7)
10)Gò Dầu   5pts.(5-15)
11)Công Nhân Hải Hưng   3pts.(1-20)
Hải Quan  &  Ðiện Lực Hải Phòng  &  An Giang  &  Tiền Giang  &  Công An Hà Nội  & Công Nhân Phú Khánh  &  Tổng Cục Ðường Sắt được vào Vòng Hai.
 
                   Bảng B.

            Ngày Thi Đấu 1.
Long An-Quân Khu Thủ Ðô : 1-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Sở Công Nghiệp : 2-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 3-0
Công Nhân Nghĩa Bình-Ðồng Tháp : 1-0
Công An Hải Phòng-Than Quảng Ninh : 0-0
        
           
Ngày Thi Đấu 2.

Long An-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-1
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Than Quảng Ninh : 1-1
Quân Khu Thủ Ðô-Sở Công Nghiệp : 1-0
Công Nhân Nghĩa Bình-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
Công An Hải Phòng-Ðồng Tháp : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 3.

Sông Lam Nghệ Tĩnh-Quân Khu Thủ Ðô : 2-1
Sở Công Nghiệp-Than Quảng Ninh : 1-1
Long An-Công Nhân Nghĩa Bình : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Ðồng Tháp : 1-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hải Phòng : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 4
.

Ðồng Tháp-Sở Công Nghiệp : 2-0
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-1
Công An Hải Phòng-Long An : 2-1
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-0
Than Quảng Ninh-Quân Khu Thủ Ðô : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 5.

Ðồng Tháp-Than Quảng Ninh : 0-0
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công An Hải Phòng : 2-0
Công Nhân Nghĩa Bình-Quân Khu Thủ Ðô : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Long An : 2-0
Sở Công Nghiệp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 6.

Ðồng Tháp-Quân Khu Thủ Ðô : 2-0
Công An Hải Phòng-Công Nhân Nghĩa Bình : 2-0
Long An-Sở Công Nghiệp : 2-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Than Quảng Ninh : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 7.

Quân Khu Thủ Ðô-Công An Hải Phòng : 3-2
Ðồng Tháp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-1
Công Nhân Nghĩa Bình-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-1
Long An-Than Quảng Ninh : 1-0
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Sở Công Nghiệp : 4-1

           
Ngày Thi Đấu 8.

Quân Khu Thủ Ðô-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công An Hải Phòng : 2-1
Công Nhân Nghĩa Bình-Sở Công Nghiệp : 4-0
Long An-Ðồng Tháp : 3-2
Than Quảng Ninh-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 9.

Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Quân Khu Thủ Ðô : 0-0
Công An Hải Phòng-Sở Công Nghiệp : 4-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Long An : 4-1
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Ðồng Tháp : 3-2
Than Quảng Ninh-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-0

               
Xếp hạng của Bảng B.

1)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nng   12pts.(12-7)
2)Sông Lam Nghệ Tĩnh   11pts.(15-12)
3)Công Nhân Nghĩa Bình   11pts.(8-5) 
4)Long An   11pts.(12-11)
5)Than Quảng Ninh   10pts.(7-6)    
6)Công An Hải Phòng   9pts.(12-9)
7)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   9pts.(10-7)
8)Ðồng Tháp   9pts.(11-9)
9)Quân Khu Thủ Ðô   7pts.(6-9)
10)Sở Công Nghiệp   2pts.(2-20)
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng  &  Sông Lam Nghệ Tĩnh  &  Long An  &  Công Nhân Nghĩa Bình  & Công An Hải Phòng  &  Công An Thành Phố Hồ Chí Minh được vào Vòng Hai.
Than Quảng Ninh không được vào Vòng Hai vì bị nghi ngờ "Bán Độ".

                 Bảng C.

            Ngày Thi Đấu 1.
Quân Khu 7-Cảng Hải Phòng : 1-0
Ðồng Nai-Công An Thanh Hóa : 1-0
Cảng Sài Gòn-Lâm Ðồng : 1-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công An Hà Bắc : 0-0
Dệt Nam Ðịnh-Công Nghiệp Việt Trì : 4-1

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 2-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Cảng Hải Phòng : 2-1
Ðồng Nai-Lâm Ðồng : 0-0
Công An Hà Bắc-Công Nghiệp Việt Trì : 3-1
Dệt Nam Ðịnh-Công An Thanh Hóa : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 3
.

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Quân Khu 7 : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Ðồng Nai : 0-0
Công Nghiệp Việt Trì-Cảng Hải Phòng : 1-1
Dệt Nam Ðịnh-Lâm Ðồng : 0-0
Công An Thanh Hóa-Công An Hà Bắc : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 4
.

Cảng Sài Gòn-Ðồng Nai : 2-1
Công An Thanh Hóa-Cảng Hải Phòng : 3-0
Lâm Ðồng-Công An Hà Bắc : 1-1
Dệt Nam Ðịnh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-0
Quân Khu 7-Công Nghiệp Việt Trì : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 5.

Cảng Sài Gòn-Dệt Nam Ðịnh : 4-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công An Hà Bắc : 1-0
Cảng Hải Phòng-Lâm Ðồng : 2-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nghiệp Việt Trì : 3-0
Quân Khu 7-Công An Thanh Hóa : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 6
.

Lâm Ðồng-Quân Khu 7 : 2-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công An Thanh Hóa : 0-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Cảng Hải Phòng : 1-1
Ðồng Nai-Dệt Nam Ðịnh : 3-1
Cảng Sài Gòn-Công An Hà Bắc : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 7.

Công An Thanh Hóa-Công Nghiệp Việt Trì : 2-1
Công An Hà Bắc-Ðồng Nai : 3-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Lâm Ðồng : 0-0
Cảng Sài Gòn-Cảng Hải Phòng : 3-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Quân Khu 7 : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 8
.

Lâm Ðồng-Công Nghiệp Việt Trì : 3-2
Dệt Nam Ðịnh-Công An Hà Bắc : 2-1
Cảng Hải Phòng-Ðồng Nai : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-0
Cảng Sài Gòn-Quân Khu 7 : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 9.

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Cảng Sài Gòn : 0-0
Ðồng Nai-Quân Khu 7 : 2-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công Nghiệp Việt Trì : 1-0
Dệt Nam Ðịnh-Cảng Hải Phòng : 1-1
Công An Thanh Hóa-Lâm Ðồng : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 10
.

Cảng Hải Phòng-Công An Hà Bắc : 2-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công An Thanh Hóa : 3-2
Quân Khu 7-Dệt Nam Ðịnh : 2-2
Cảng Sài Gòn-Công Nghiệp Việt Trì : 2-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Ðồng Nai : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 11
.

Dệt Nam Ðịnh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-0
Lâm Ðồng-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 4-1
Cảng Sài Gòn-Công An Thanh Hóa : 4-1
Ðồng Nai-Công Nghiệp Việt Trì : 4-0
Quân Khu 7-Công An Hà Bắc : 3-1

                
Xếp hạng của Bảng C.

1)Cảng Sài Gòn   16pts.(20-7)    
2)Dệt Nam Ðịnh   13pts.(14-12)  
3)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   13pts.(12-11)   
4)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   12pts.(7-3)  
5)Lâm Ðồng   11pts.(13-10) 
6)Ðồng Nai   10pts.(12-8)  
7)Công An Thanh Hóa   10pts.(12-13) 
8)Cảng Hải Phòng   9pts.(10-14)
9)Công An Hà Bắc   7pts.(10-12)
10)Quân Khu 7    7pts.(10-13)
11)Công Nghiệp Việt Trì   2pts.(7-24)
Cảng Sài Gòn  &  Dệt Nam Định  &  Công Nhân Xây Dựng Hà Nội  &  Câu Lạc Bộ Quân Đội  & Lâm Đồng  &  Đồng Nai  &  Công An Thanh Hóa được vào Vòng Hai.

 

                  Vòng Hai.(từ 20.04.1989 đến 15.05.1989)
Trước khi Vòng 2 bắt đầu , đội Sông Lam Nghệ Tĩnh không tham dự vì phải
đi thi đấu giao hữu quốc tế tại Lào , đội Ðồng Tháp sẽ thay thế vào đó.
 
                    Bảng 1.          

            Ngày Thi Đấu 1.
Long An-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0
Công An Thanh Hóa-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-0
Công An Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-2

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công An Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0
Công An Thanh Hóa-Công An Thành Phố : 2-1
Hải Quan-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 3.

Công An Hà Nội-Công An Thanh Hóa : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1
Hải Quan-Long An : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 4.

Hải Quan-Công An Thanh Hóa : 2-1
Long An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
Công An Hà Nội-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 5.

Long An-Công An Hà Nội : 0-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Hải Quan : 1-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Công An Thanh Hóa : 2-2

           
Ngày Thi Đấu 6.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-2
Công An Thanh Hóa-Long An : 1-1
Tổng Cục Ðường Sát-Hải Quan : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 7.

Công An Hà Nội-Hải Quan : 1-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Long An : 3-3

                
Xếp hạng của Bảng 1.

1)Công An Hà Nội   11pts.(7-2)  
2)Long An   7pts.(6-5)
3)Công An Thanh Hóa   6pts.(7-7)
4)Hải Quan   6pts.(6-6)
5)Tổng Cục Ðường Sắt   6pts.(5-5)
6)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   5pts.(8-10)
7)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   2pts.(6-10)
Công An Hà Nội được vào Bán Kết.

                 Bảng 2.

            Ngày Thi Đấu 1.
Dệt Nam Ðịnh-Ðồng Tháp : 1-0
Công An Hải Phòng-Ðồng Nai : 1-1
An Giang-Tiền Giang : 2-2

           
Ngày Thi Đấu 2.

Tiền Giang-Dệt Nam Ðịnh : 2-0
Ðồng Tháp-Công An Hải Phòng : 1-0
An Giang-Ðồng Nai : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 3.

Dệt Nam Ðịnh-Công An Hải Phòng : 2-2
Ðồng Tháp-An Giang : 1-1
Ðồng Nai-Tiền Giang : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Dệt Nam Ðịnh-Ðồng Nai : 2-1
An Giang-Công An Hải Phòng : 2-2
Ðồng Tháp-Tiền Giang : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 5.

Dệt Nam Ðịnh-An Giang : 1-0
Ðồng Tháp-Ðồng Nai : 1-0
Công An Hải Phòng-Tiền Giang : 0-0

                  
Xếp hạng của Bảng 2.

1)Ðồng Tháp   7pts.(4-2)
2)Dệt Nam Ðịnh   7pts.(6-5)
3)Tiền Giang   5pts.(4-3)
4)An Giang   5pts.(7-7)
5)Công An Hải Phòng   4pts.(5-6)
6)Ðồng Nai   2pts.(3-6)
Ðồng Tháp được vào Bán Kết.

                 Bảng 3.

            Ngày Thi Đấu 1.
Ðiện Lực Hải Phòng-Lâm Ðồng : 2-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Phú Khánh : 2-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công Nhân Nghĩa Bình : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nhân Nghĩa Bình-Công Nhân Phú Khánh : 2-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Lâm Ðồng : 2-1
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : CNQNÐN bị tai nạn giao thông

            Ngày Thi Đấu 3.
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Phú Khánh : 2-1
Công Nhân Nghĩa Bình-Lâm Ðồng : 1-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Ðiện Lực Hải Phòng : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Ðiện Lực Hải Phòng-Công Nhân Nghĩa Bình : 3-3
Cảng Sài Gòn-Lâm Ðồng : 0-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : CNQNÐN không thi đấu

           
Ngày Thi Đấu 5.

Ðiện Lực Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 1-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Nghĩa Bình : 2-1
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công Nhân Phú Khánh : CNQNÐN không thi đấu

            Ngày Thi Đấu 6.
Công Nhân Phú Khánh-Lâm Ðồng : 0-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Cảng Sài Gòn : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Ðiện Lực Hải Phòng : CNQNÐN không thi đấu

            Ngày Thi Đấu 7.
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Nghĩa Bình : 5-1
Ðiện Lực Hải Phòng-Công Nhân Phú Khánh : 1-0
Lâm Ðồng-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : CNQNÐN không thi đấu được    

               
Xếp hạng của Bảng 3

1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   8pts.(6-2)
2)Ðiện Lực Hải Phòng   7pts.(7-5) 
3)Cảng Sài Gòn   7pts.(8-3)
4)Công Nhân Nghĩa Bình   4pts.(8-12)
5)Lâm Ðồng   3pts.(3-5)
6)Công Nhân Phú Khánh   1pts.(2-7)
7)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng   0pts.(0-0)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội   Ðiện Lực Hải Phòng được vào Bán Kết.

 

            Vòng Bán Kết.(25.05.1989)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công An Hà Nội : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội được vào Chung Kết.
 
Ðiện Lực Hải Phòng-Ðồng Tháp : 0-0 , (pen.3-4)
Ðồng Tháp được vào Chung Kết.

 

           Tranh Hạng Ba và Hạng Tư.(28.05.1989)
Công An Hà Nội-Ðiện Lực Hải Phòng : 2-1

 

            Chung Kết.(28.05.1989)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Ðồng Tháp : 0-1
Ðồng Tháp vô địch Việt Nam 1989.

 

              Vua phá lưới.
Hà Vương Ngầu Nại (Cảng Sài Gòn) : 10 bàn.

 

        Xếp hạng chung cuộc của Giải Vô Ðịch Toàn Quốc A1 1989.
1)Ðồng Tháp
2)Câu Lạc Bộ Quân Ðội
3)Công An Hà Nội
4)Ðiện Lực Hải Phòng
5)Cảng Sài Gòn
6)Dệt Nam Ðịnh
7)Long An
8)Công An Thanh Hóa
9)Hải Quan
10)Tiền Giang
11)Tổng Cục Ðường Sắt
12)An Giang
13)Công Nhân Nghĩa Bình
14)Công An Hải Phòng
15)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội
16)Lâm Ðồng
17)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng
18)Sông Lam Nghệ Tĩnh
19)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
20)Ðồng Nai
21)Công Nhân Phú Khánh
22)Than Quảng Ninh
23)Quân Khu 3
24)Cảng Hải Phòng
25)Công An Quảng Nam Ðà Nẵng
26)Công An Hà Bắc
27)Quân Khu Thủ Ðô
28)Quân Khu 7
29)Gò Dầu
30)Công Nhân Hải Hưng
31)Sở Công Nghiệp           
32)Công Nghiệp Việt Trì

Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com
 24/02/2009