Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

06. Ma Gii 1986


   
Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1986.


             Vòng Một.(từ 30.03.1986 đến 15.05.1986)
 
                   Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1
Lâm Ðồng-Phòng Không : 1-0
Cảng Hải Phòng-Sở Công Nghiệp : 1-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công An Thanh Hóa : 4-1

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nhân Phú Khánh-Sở Công Nghiệp : 1-1
Lâm Ðồng-Công An Thanh Hóa : 1-0
Cảng Hải Phòng-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-1

            Ngày Thi Đấu 3.
Phòng Không-Công An Thanh Hóa : 2-2
Công Nhân Phú Khánh-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-0
Lâm Ðồng-Cảng Hải Phòng : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 4.

Sở Công Nghiệp-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-3
Phòng Không-Cảng Hải Phòng : 0-0
Công Nhân Phú Khánh-Lâm Ðồng : 0-0

            Ngày Thi Đấu 5.
Công An Thanh Hóa-Cảng Hải Phòng : 0-0
Sở Công Nghiệp-Lâm Ðồng : 1-0
Phòng Không-Công Nhân Phú Khánh : 3-1

           
Ngày Thi Đấu 6.

Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Lâm Ðồng : 1-2
Công An Thanh Hóa-Công Nhân Phú Khánh : 2-1
Sở Công Nghiệp-Phòng Không : 1-1

            Ngày Thi Đấu 7.
Cảng Hải Phòng-Công Nhân Phú Khánh : 0-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Phòng Không : 2-2
Công An Thanh Hóa-Sở Công Nghiệp : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 8.

Phòng Không-Lâm Ðồng : 1-1
Sở Công Nghiệp-Cảng Hải Phòng : 1-3
Công An Thanh Hóa-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-2

            Ngày Thi Đấu 9.
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Phú Khánh : 1-1
Công An Thanh Hóa-Lâm Ðồng : 3-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Cảng Hải Phòng : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 10.

Công An Thanh Hóa-Phòng Không : 0-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công Nhân Phú Khánh : 2-1
Cảng Hải Phòng-Lâm Ðồng : 0-1

            Ngày Thi Đấu 11.
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Sở Công Nghiệp : 1-2
Cảng Hải Phòng-Phòng Không : 1-2
Lâm Ðồng-Công Nhân Phú Khánh : 0-2

            Ngày Thi Đấu 12.
Cảng Hải Phòng-Công An Thanh Hóa : 1-0
Lâm Ðồng-Sở Công Nghiệp : 0-1
Công Nhân Phú Khánh-Phòng Không : 1-1

            Ngày Thi Đấu 13.
Lâm Ðồng-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-3
Công Nhân Phú Khánh-Công An Thanh Hóa : 2-0
Phòng Không-Sở Công Nghiệp : 1-2

            Ngày Thi Đấu 14.
Công Nhân Phú Khánh-Cảng Hải Phòng : 0-3
Phòng Không-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 5-2
Sở Công Nghiệp-Công An Thanh Hóa : 3-0

             Xếp hạng của Bảng A.
1)Sở Công Nghiệp   15pts.(14-12)
2)Công Nghiệp Hà Nam Ninh   14pts.(21-14)   
3)Phòng Không   14pts.(15-10)   
4)Cảng Hải Phòng   12pts.(11-8)
5)Công Nhân Phú Khánh   11pts.(9-11)
6)Lâm Ðồng   11pts.(8-13)
7)Công An Thanh Hóa   7pts.(8-18)
Sở Công Nghiệp   Công Nghiệp Hà Nam Ninh được vào vòng Chung Kết.

                  Bảng B.

            Ngày Thi Đấu 1.
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Than Quảng Ninh : 2-1
Công Nghiệp Thực Phẩm-Công Nhân Nghĩa Bình : 0-0
Hải Quan-Công An Hải Phòng : 1-0

             Ngày Thi Đấu 2.
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công An Hải Phòng : 1-0
Công Nghiệp Thực Phẩm-Hải Quan : 0-2

             Ngày Thi Đấu 3.
Than Quảng Ninh-Công An Hải Phòng : 1-0
Quân Khu Thủ Ðô-Hải Quan : 1-3
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nghiệp Thực Phẩm : 2-1

             Ngày Thi Đấu 4.
Công Nhân Nghĩa Bình-Hải Quan : 0-1
Than Quảng Ninh-Công Nghiệp Thực Phẩm : 2-1
Quân Khu Thủ Ðô-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-0

             Ngày Thi Đấu 5.
Công An Hải Phòng-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-0
Công Nhân Nghĩa Bình-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1
Than Quảng Ninh-Quân Khu Thủ Ðô : 2-1

             Ngày Thi Đấu 6.
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Hải Quan : 1-1
Công An Hải Phòng-Quân Khu Thủ Ðô : 0-1
Công Nhân Nghĩa Bình-Than Quảng Ninh : 1-2

             Ngày Thi Đấu 7.
Công Nghiệp Thực Phẩm-Quân Khu Thủ Ðô : 2-1
Hải Quan-Than Quảng Ninh : 1-0
Công An Hải Phòng-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-0

             Ngày Thi Đấu 8.
Than Quảng Ninh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1
Công Nhân Nghĩa Bình-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-0
Công An Hải Phòng-Hải Quan : 1-0

             Ngày Thi Đấu 9.
Công Nhân Nghĩa Bình-Quân Khu Thủ Ðô : 2-3
Công An Hải Phòng-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1
Hải Quan-Công Nghiệp Thực Phẩm : 3-0

             Ngày Thi Đấu 10.
Công An Hải Phòng-Than Quảng Ninh : 0-0
Hải Quan-Quân Khu Thủ Ðô : 1-1
Công Nghiệp Thực Phẩm-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-1

             Ngày Thi Đấu 11.
Hải Quan-Công Nhân Nghĩa Bình : 0-0
Công Nghiệp Thực Phẩm-Than Quảng Ninh : 0-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Quân Khu Thủ Ðô : 3-3

             Ngày Thi Đấu 12.
Công Nghiệp Thực Phẩm-Công An Hải Phòng : 0-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Nghĩa Bình : 2-1
Quân Khu Thủ Ðô-Than Quảng Ninh : 1-1

            Ngày Thi Đấu 13.
Hải Quan-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-0
Quân Khu Thủ Ðô-Công An Hải Phòng : 1-1
Than Quảng Ninh-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-2

             Ngày Thi Đấu 14.
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nghiệp Thực Phẩm : 0-0
Than Quảng Ninh-Hải Quan : 3-3
Công Nhân Nghĩa Bình-Công An Hải Phòng : 3-1

              Xếp hạng của Bảng B.
1)Hải Quan   18pts.(17-7)   
2)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   18pts.(15-9)    
3)Than Quảng Ninh   13pts.(15-13)  
4)Quân Khu Thủ Ðô   11pts.(14-16) 
5)Công Nhân Nghĩa Bình   9pts.(11-13)    
6)Công An Hải Phòng   9pts.(5-9)
7)Công Nghiệp Thực Phẩm   6pts.(5-15)
Hải Quan   Câu Lạc Bộ Quân Ðội được vào vòng Chung Kết.

                   Bảng C.

             Ngày Thi Đấu 1.
Công An Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-2
Cảng Sài Gòn-Quân Khu 3 : 3-0
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-1

             Ngày Thi Đấu 2.
Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 0-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-1
Quân Khu 3-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-1

             Ngày Thi Đấu 3.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0
Công An Hà Nội-Quân Khu 3 : 1-1
Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 2-0

             Ngày Thi Đấu 4.
Công An Hà Nội-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Quân Khu 3 : 3-1
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0

             Ngày Thi Đấu 5.
Công An Hà Nội-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 2-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 0-2
Quân Khu 3-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 3-3

             Ngày Thi Đấu 6.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hà Nội : 2-1
Quân Khu 3-Cảng Sài Gòn : 3-5
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 2-0

             Ngày Thi Đấu 7.
Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 3-1
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-4
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Quân Khu 3 : 1-1

             Ngày Thi Đấu 8.
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-1
Quân Khu 3-Công An Hà Nội : 1-2
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Cảng Sài Gòn : 2-1

              Ngày Thi Đấu 9.
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công An Hà Nội : 1-2
Quân Khu 3-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-2
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 0-0

             Ngày Thi Đấu 10.
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công An Hà Nội : 4-1
Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-3
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Quân Khu 3 : 1-0

                 Xếp hạng của Bảng C.
1)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   14pts.(18-11) 
2)Cảng Sài Gòn   13pts.(18-9)  
3)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng   13pts.(11-5)       
4)Công An Hà Nội   10pts.(13-16)   
5)Sông Lam Nghệ Tĩnh   7pts.(9-17)  
6)Quân Khu 3   3pts.(11-22)  
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   Cảng Sài Gòn được vào vòng Chung Kết.

 

         Vòng Chung Kết.(từ 22.05.1986 đến 08.06.1986)

             Ngày Thi Đấu 1.
Hải Quan-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 3-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sở Công Nghiệp : 2-2
Cảng Sài Gòn-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 2-0

             Ngày Thi Đấu 2.
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Cảng Sài Gòn : 1-1
Hải Quan-Sở Công Nghiệp : 4-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0

             Ngày Thi Đấu 3.
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 3-1
Hải Quan-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 4-1
Cảng Sài Gòn-Sở Công Nghiệp : 2-1

             Ngày Thi Đấu 4.
Cảng Sài Gòn-Hải Quan : 4-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Sở Công Nghiệp : 1-0
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-2

             Ngày Thi Đấu 5.
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Sở Công Nghiệp : 2-3
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Hải Quan : 1-1
Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0

               Xếp hạng của Vòng Chung Kết.
1)Cảng Sài Gòn   9pts.(10-3)    
2)Hải Quan   7pts.(13-9) 
3)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   7pts.(6-4)    
4)Sở Công Nghiệp   3pts.(8-11) 
5)Công Nghiệp Hà Nam Ninh   3pts.(8-12)  
6)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   1pts.(5-11) 
Cảng Sài Gòn vô địch Việt Nam 1986.

                       

                   Vua phá lưới.
Nguyễn Trung Hải (Sở Công Nghiệp)  :  12 bàn
Nguyễn Vǎn Dũng (Công Nghiệp Hà Nam Ninh) :  12 bàn

 

       Xếp hạng chung cuộc cuả Giải Vô Ðịch Quốc Gia A1 1986.
1)Cảng Sài Gòn
2)Hải Quan
3)Câu Lạc Bộ Quân Ðội
4)Sở Công Nghiệp
5)Công Nghiệp Hà Nam Ninh
6)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
7)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng
8)Phòng Không
9)Than Quảng Ninh
10)Quân Khu Thủ Ðô
11)Cảng Hải Phòng
12)Công An Hà Nội
13)Lâm Ðồng
14)Công Nhân Nghĩa Bình
15)Công Nhân Phú Khánh
16)Công An Hải Phòng
17)Sông Lam Nghệ Tĩnh
18)Công An Thanh Hóa
19)Công Nghiệp Thực Phẩm
20)Quân Khu 3Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com
 20/02/2009