Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

04. Ma Gii 1984


     Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1984.
 
               Vòng Một.(từ 19.02.1984 đến 31.03.1984)

                   Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1.
Cảng Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 0-2
Dệt Nam Ðịnh-Công An Hà Nội : 1-2
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Quân Khu 3 : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Dệt Nam Ðịnh-Cảng Hải Phòng : 1-0
Quân Khu 3-Cảng Sài Gòn : 2-1
Công An Hà Nội-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Dệt Nam Ðịnh-Cảng Sài Gòn : 2-2

Cảng Hải Phòng-Công Nhân Qu

ng Nam Ðà Nẵng : 0-0
Quân Khu 3-Công An Hà Nội : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 4.

Dệt Nam Ðịnh-Công Nhân Qu

ng Nam Ðà Nẵng :0-1
Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 1-0
Cảng Hải Phòng-Quân Khu 3 : 0-1

            Ngày Thi Đấu 5.
Dệt Nam Ðịnh-Quân Khu 3 : 0-2
Công An Hà Nội-Cảng Hải Phòng : 0-1
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 2-4

           
Ngày Thi Đấu 6.

Cảng Sài Gòn-Cảng Hải Phòng : 1-2
Công An Hà Nội-Dệt Nam Ðịnh : 1-0
Quân Khu 3-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0

            Ngày Thi Đấu 7.
Cảng Hải Phòng-Dệt Nam Ðịnh : 1-0
Cảng Sài Gòn-Quân Khu 3 : 0-1
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công An Hà Nội : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 8.

Cảng Sài Gòn-Dệt Nam Ðịnh : 4-2
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Cảng Hải Phòng : 1-1
Công An Hà Nội-Quân Khu 3 : 1-1

            Ngày Thi Đấu 9.
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Dệt Nam Ðịnh : 0-0
Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 3-3
Quân Khu 3-Cảng Hải Phòng : 0-2

           
Ngày Thi Đấu 10.

Quân Khu 3-Dệt Nam Ðịnh : 2-2
Cảng Hải Phòng-Công An Hà Nội : 3-3
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-2

                
Xếp hạng của Bảng  A.

1)Quân Khu 3   14pts.(10-5)     
2)Công An Hà Nội   11pts.(12-11)    
3)Cảng Hải Phòng   11pts.(10-9)  
4)Cảng Sài Gòn   10pts.(19-16)       
5)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng   10pts.(6-7)
6)Dệt Nam Ðịnh   4pts.(6-15)
Quân Khu 3  &  Công An Hà Nội  &  Cảng Hải Phòng  &  Cảng Sài Gòn được vào Vòng Hai.
Dệt Nam Ðịnh phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.
 
                   Bảng B.

            Ngày Thi Đấu 1.
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Than Quảng Ninh : 1-0
Công Nhân Nghĩ

a Bình-An Giang : 0-1
Sở Công Nghiệp-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-An Giang : 2-2
Than Quảng Ninh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1
Công Nhân Nghỉa Bình-Sở Công Nghiệp : 1-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 2-2
An Giang-Sở Công Nghiệp : 1-2
Than Quảng Ninh-Công Nhân Nghĩ

a Bình : 3-1

           
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Sở Công Nghiệp : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Nghĩ

a Bình : 1-2
An Giang-Than Quảng Ninh : 0-1

            Ngày Thi Đấu 5.
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công Nhân Ngh

ĩa Bình : 1-1
Sở Công Nghiệp-Than Quảng Ninh : 4-4
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-An Giang : 1-2

           
Ngày Thi Đấu 6.

Than Quảng Ninh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-1
An Giang-Công Nhân Nghĩ

a Bình : 1-3
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Sở Công Nghiệp : 0-0

            Ngày Thi Đấu 7.
An Giang-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Than Quảng Ninh : 1-1
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Nghĩ

a Bình : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 8.

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-1
Sở Công Nghiệp-An Giang : 1-0
Công Nhân Nghĩ

a Bình-Than Quảng Ninh : 0-0

            Ngày Thi Đấu 9.
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-1
Công Nhân Nghĩ

a Bình-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-3
Than Quảng Ninh-An Giang : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 10.

Công Nhân Nghĩ

a Bình-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-2
Than Quảng Ninh-Sở Công Nghiệp : 1-1
An Giang-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 2-5

               
Xếp hạng của Bảng B.

1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   11pts.(16-11)
2)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   11pts.(14-13) 
3)Sở Công Nghiệp   11pts.(12-11)        
4)Công Nhân Nghĩ

a Bình   10pts.(12-13) 
5)Than Quảng Ninh   9pts.(11-11)
6)An Giang   8pts.(12-17)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội  &  Công Nhân Xây Dựng Hà Nội  &  Sở Công Nghiệp  & 
Công Nhân Nghĩ

a Bình  được vào Vòng Hai.
An Giang phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.

                    Bảng C.         

            Ngày Thi Đấu 1.
Công Nhân Phú Khánh-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-4
Phòng Không-Quân Khu Thủ Ðô : 1-2
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Hải Quan : 1-3

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nhân Phú Khánh-Quân Khu Thủ Ðô : 0-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Hải Quan : 2-3
Phòng Không-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 2-2

            Ngày Thi Đấu 3.
Công Nhân Phú Khánh-Hải Quan : 0-3
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-2
Tổng Cục Ðường Sắt-Phòng Không : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nhân Phú Khánh-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-2
Hải Quan-Phòng Không : 0-1
Quân Khu Thủ Ðô-Tổng Cục Ðường Sắt : 2-3

            Ngày Thi Đấu 5.
Công Nhân Phú Khánh-Phòng Không : 1-0
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Tổng Cục Ðường Sắt : 2-2
Hải Quan-Quân Khu Thủ Ðô : 3-1

           
Ngày Thi Đấu 6.

Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nhân Phú Khánh : 2-2
Quân Khu Thủ Ðô-Phòng Không : 1-2
Hải Quan-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-0

            Ngày Thi Đấu 7.
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nhân Phú Khánh : 1-1
Hải Quan-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Phòng Không : 2-2

           
Ngày Thi Đấu 8.

Hải Quan-Công Nhân Phú Khánh : 1-2
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Quân Khu Thủ Ðô : 2-1
Phòng Không-Tổng Cục Ðường Sắt : 3-2

            Ngày Thi Đấu 9.
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công Nhân Phú Khánh : 2-1
Phòng Không-Hải Quan : 1-4
Tổng Cục Ðường Sắt-Quân Khu Thủ Ðô : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 10.

Phòng Không-Công Nhân Phú Khánh : 1-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 2-0
Quân Khu Thủ Ðô-Hải Quan : 1-1

           
Xếp hạng của Bảng C.

1)Hải Quan   14pts.(20-10)  
2)Công Nghiệp Hà Nam Ninh   11pts.(15-15)   
3)Tổng Cục Ðường Sắt   10pts.(18-15) 
4)Phòng Không   10pts.(13-15)  
5)Quân Khu Thủ

Đô   8pts.(11-15)
6)Công Nhân Phú Khánh   7pts.(10-17)
Hải Quan  &  Công Nghiệp Hà Nam Ninh  &  Tổng Cục Ðường Sắt  &  Phòng Không được vào Vòng Hai.
Công Nhân Phú Khánh phải tranh Play-off  để coi có bị xuống hạng hay không.

 

            Vòng Hai.(từ 07.04.1984 đến 21.04.1984)

                      Bảng 1.

            Ngày Thi Đấu 1.
Sở Công Nghiệp-Cảng Sài Gòn : 1-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-0
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Quân Khu 3 : 4-2

           
Ngày Thi Đấu 2.

Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 3-1
Sở Công Nghiệp-Quân Khu 3 : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 2-2

            Ngày Thi Đấu 3.
Tổng Cục Ðường Sắt-Quân Khu 3 : 2-0
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-2
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Cảng Sài Gòn : 3-3

           
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Quân Khu 3 : 1-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Cảng Sài Gòn : 2-2
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Sở Công Nghiệp : 2-2

            Ngày Thi Đấu 5.
Sở Công Nghiệp-Tổng Cục Ðường Sắt : 3-1
Cảng Sài Gòn-Quân Khu 3 : 3-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-2

               
Xếp hạng của Bảng 1.

1)Sở Công Nghiệp   8pts.(9-5)  
2)Tổng Cục Ðường Sắt   7pts.(10-6)  
3)Công Nghiệp Hà Nam Ninh   6pts.(12-11)
4)Cảng Sài Gòn   5pts.(10-9)
5)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   4pts.(6-8)
6)Quân Khu 3   0pts.(3-11)
Sở Công Nghiệp    Tổng Cục Ðường Sắt được vào Bán Kết.
 
                   Bảng 2.

            Ngày Thi Đấu 1.
Cảng Hải Phòng-Hải Quan : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Phòng Không : 2-0
Công An Hà Nội-Công Nhân Nghĩ

a Bình : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công An Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 3-1
Công Nhân Nghĩ

a Bình-Hải Quan : 2-1
Phòng Không-Cảng Hải Phòng : 0-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Công An Hà Nội-Cảng Hải Phòng : 2-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Nghĩ

a Bình : 6-1
Hải Quan-Phòng Không : 4-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Phòng Không-Công Nhân Nghĩ

a Bình : 3-1
Công An Hà Nội-Hải Quan : 1-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Cảng Hải Phòng : 2-1

            Ngày Thi Đấu 5.
Công An Hà Nội-Phòng Không : 1-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Hải Quan : 2-0
Công Nhân Nghĩ

a Bình-Cảng Hải Phòng : 1-2

             
Xếp hạng của Bảng 2.

1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   8pts.(13-5)
2)Công An Hà Nội   7pts.(9-4) 
3)Cảng Hải Phòng   5pts.(4-5) 
4)Phòng Không   5pts.(5-8)
5)Hải Quan   3pts.(6-6)
6)Công Nhân Nghĩ

a Bình   2pts.(5-14)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội   Công An Hà Nội được vào Bán Kết.

 

                 Bán Kết.(26.04.1984)
Công An Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0
Công An Hà Nội được vào Chung Kết.
 
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Sở Công Nghiệp : 3-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội được vào Chung Kết.

 

             Tranh Hạng Ba Tư.(01.05.1984)
Sở Công Nghiệp-Tổng Cục Ðường Sắt : 4-1


             Chung Kết.(01.05.1984)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công An Hà Nội : 1-2
Công An Hà Nội  vô địch Việt Nam 1984.


      Play-off xuống hạng giữa 3 đội đứng chót bảng cuả Vòng Một.

                        Ngày thi đấu 1.
Công Nhân Phú Khánh-Dệt Nam Ðịnh : 2-1

                        Ngày thi đấu 2.
An Giang-Dệt Nam Ðịnh : 4-2 

                        Ngày thi đấu 3.
Công Nhân Phú Khánh-An Giang : 0-0 , (pen.6-5)
Công Nhân Phú Khánh  được ở lại Hạng A1.

 

                            Vua phá lưới.
 Nguyễn Văn Dũng (Công Nghiệp Hà Nam Ninh)  :  15 bàn
 

         Xếp hạng chung cuộc cuả Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1984.
1)Công An Hà Nội
2)Câu Lạc Bộ Quân Ðội
3)Sở Công Nghiệp
4)Tổng Cục Ðường Sắt
5)Công Nghiệp Hà Nam Ninh
6)Cảng Hải Phòng
7)Cảng Sài Gòn
8)Phòng Không
9)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội
10)Hải Quan
11)Công Nhân Nghĩ

a Bình
12)Quân Khu 3
13)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng
14)Than Quảng Ninh
15)Quân Khu Thủ Ðô
16)Công Nhân Phú Khánh
17)An Giang
18)Dệt Nam Ðịnh


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com20/02/2009