Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

03. Ma Gii 1982-83


Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1982-83.

               Vòng Một.(từ 19.12.1982 đến 15.03.1983)

                    Bảng A.                  

            Ngày Thi Đấu 1.
Tổng Cục Ðường Sắt-Công An Hà Nội : 0-0
Phòng Không-Quân Khu 3 : 0-0
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-1
Quân Khu Thủ Ðô-Cảng Hải Phòng : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Phòng Không : 1-1
Công An Hà Nội-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-0
Quân Khu Thủ Ðô-Quân Khu 3 : 0-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Cảng Hải Phòng : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 3.

Cảng Hải Phòng-Quân Khu 3 : 1-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-1
Công An Hà Nội-Phòng Không : 1-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Quân Khu Thủ Ðô : 2-1

            Ngày Thi Đấu 4.
Công An Hà Nội-Quân Khu Thủ Ðô : 3-2
Phòng Không-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-0
Quân Khu 3-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0
Cảng Hải Phòng-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 5.

Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Quân Khu 3 : 1-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Quân Khu Thủ Ðô : 2-1
Cảng Hải Phòng-Công An Hà Nội : 2-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Phòng Không : 0-0

            Ngày Thi Đấu 6.
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Cảng Hải Phòng : 2-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-1
Quân Khu Thủ Ðô-Phòng Không : 1-0
Quân Khu 3-Công An Hà Nội : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 7.

Tổng Cục Ðường Sắt-Quân Khu Thủ Ðô : 0-0
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công An Hà Nội : 0-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Quân Khu 3 : 2-0
Cảng Hải Phòng-Phòng Không : 2-1

            Ngày Thi Đấu 8.
Công An Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1
Quân Khu 3-Phòng Không : 1-2
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-0
Cảng Hải Phòng-Quân Khu Thủ Ðô : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 9.

Phòng Không-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công An Hà Nội : 1-1
Quân Khu 3-Quân Khu Thủ Ðô : 1-1
Cảng Hải Phòng-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1

            Ngày Thi Dâu 10.
Quân Khu 3-Cảng Hải Phòng : 1-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0
Phòng Không-Công An Hà Nội : 3-1
Quân Khu Thu Dô-Công Nghiêp Hà Nam Ninh : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 11.

Quân Khu Thủ Ðô-Công An Hà Nội : 0-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Phòng Không : 1-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Quân Khu 3 : 3-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Cảng Hải Phòng : 0-1

            Ngày Thi Đấu 12.
Quân Khu 3-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-0
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-1
Công An Hà Nội-Cảng Hải Phòng : 1-1
Phòng Không-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 13.

Cảng Hải Phòng-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-0
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-1
Phòng Không-Quân Khu Thủ Ðô : 1-1
Công An Hà Nội-Quân Khu 3 : 0-0

            Ngày Thi Đấu 14.
Quân Khu Thủ Ðô-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-3
Công An Hà Nội-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 2-4
Quân Khu 3-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-1
Phòng Không-Cảng Hải Phòng : 3-4

               
Xếp hạng của Bảng A.

1)Tổng Cục Ðường Sắt   16pts.(13-9)
2)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   16pts.(13-10)  
3)Cảng Hải Phòng   16pts.(15-14)    
4)Phòng Không   15pts.(16-14)   
5)Quân Khu Thủ Ðô   14pts.(11-12)
6)Công Nghiệp Hà Nam Ninh   12pts.(12-13)
7)Công An Hà Nội   12pts.(13-16)
8)Quân Khu 3   11pts.(8-13)
Tổng Cục Ðường Sắt  &  Công Nhân Xây Dựng Hà Nội  &  Cảng Hải Phòng  &
Phòng Không  được vào Vòng Hai.
Quân Khu 3 phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.


                   Bảng B.

            Ngày Thi Đấu 1.
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Phú Khánh : 2-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Than Quảng Ninh : 2-2
Công Nhân Nghỉa Bình-An Giang : 1-0
Hải Quan-Cảng Sài Gòn : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 2.

Tây Ninh-Than Quảng Ninh : 0-2
Sở Công Nghiệp-An Giang : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Cảng Sài Gòn : 0-2
Công Nhân Nghỉa Bình-Hải Quan : 1-1

            Ngày Thi Đấu 3.
Công Nhân Phú Khánh-An Giang : 2-0
Cảng Sài Gòn-Tây Ninh : 1-0
Sở Công Nghiệp-Hải Quan : 2-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Nghỉa Bình : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Than Quảng Ninh-Cảng Sài Gòn : 1-0
Hải Quan-Công Nhân Phú Khánh : 1-0
Công Nhân Nghỉa Bình-Tây Ninh : 3-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Sở Công Nghiệp : 2-1

            Ngày Thi Đấu 5.
Hải Quan-An Giang : 1-0
Công Nhân Nghỉa Bình-Than Quảng Ninh : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Phú Khánh : 2-0
Sở Công Nghiệp-Tây Ninh : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 6.

Cảng Sài Gòn-Công Nhân Nghỉa Bình : 0-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-An Giang : 3-0
Công Nhân Phú Khánh-Tây Ninh : 2-0
Sở Công Nghiệp-Than Quảng Ninh : 2-0                       

           
Ngày Thi Đấu 7.

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Hải Quan : 0-0
Cảng Sài Gòn-Sở Công Nghiệp : 1-1
An Giang-Tây Ninh : 1-0
Công Nhân Phú Khánh-Than Quảng Ninh : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 8.

Công Nhân Nghỉa Bình-Sở Công Nghiệp : 2-1
Hải Quan-Tây Ninh : 3-1
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Phú Khánh : 1-0
An Giang-Than Quảng Ninh : 0-0

            Ngày Thi Đấu 9.
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Tây Ninh : 8-2
Công Nhân Phú Khánh-Công Nhân Nghỉa Bình : 2-1
Hải Quan-Than Quảng Ninh : 2-0
Cảng Sài Gòn-An Giang : 3-1

            Ngày Thi Đấu 10.
Công Nhân Phú Khánh-Sở Công Nghiệp : 1-1
Than Quảng Ninh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1
An Giang-Công Nhân Nghỉa Bình : 0-1
Cảng Sài Gòn-Hải Quan : 2-1

            Ngày Thi Đấu 11.
Than Quảng Ninh-Tây Ninh : 2-1
An Giang-Sở Công Nghiệp : 1-1
Cảng Sài Gòn-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-2
Hải Quan-Công Nhân Nghỉa Bình : 1-1

            Ngày Thi Đấu 12.
An Giang-Công Nhân Phú Khánh : 1-0
Tây Ninh-Cảng Sài Gòn : 1-4
Hải Quan-Sở Công Nghiệp : 1-1
Công Nhân Nghỉa Bình-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 13.

Cảng Sài Gòn-Than Quảng Ninh : 1-1
Công Nhân Phú Khánh-Hải Quan : 3-3
Tây Ninh-Công Nhân Nghỉa Bình : 1-0
Sở Công Nghiệp-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 2-0

            Ngày Thi Đấu 14.
An Giang-Hải Quan : 1-2
Than Quảng Ninh-Công Nhân Nghỉa Bình : 2-0
Công Nhân Phú Khánh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1
Tây Ninh-Sở Công Nghiệp : 0-0

            Ngày Thi Đấu 15.
Công Nhân Nghỉa Bình-Cảng Sài Gòn : 0-0
An Giang-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-2
Tây Ninh-Công Nhân Phú Khánh : 3-0
Than Quảng Ninh-Sở Công Nghiệp : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 16.

Hải Quan-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-2
Sở Công Nghiệp-Cảng Sài Gòn : 2-2
Tây Ninh-An Giang : 2-3
Than Quảng Ninh-Công Nhân Phú Khánh : 1-1                       

           
Ngày Thi Đấu 17.

Sở Công Nghiệp-Công Nhân Nghỉa Bình : 2-0
Tây Ninh-Hải Quan : 0-4
Công Nhân Phú Khánh-Cảng Sài Gòn : 1-1
Than Quảng Ninh-An Giang : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 18.

Tây Ninh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-4
Công Nhân Nghỉa Bình-Công Nhân Phú Khánh : 2-0
Than Quảng Ninh-Hải Quan : 2-3
An Giang-Cảng Sài Gòn : 0-0

               
Xếp hạng của Bảng B.

1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   26pts.(32-13)  
2)Hải Quan   21pts.(27-17)        
3)Cảng Sài Gòn   20pts.(20-12)  
4)Sở Công Nghiệp   20pts.(21-14)
5)Công Nhân Nghỉa Bình   16pts.(13-15)
6)Than Quảng Ninh   13pts.(13-16)
7)Công Nhân Phú Khánh   13pts.(15-20)
8)An Giang   10pts.(9-19)
9)Tây Ninh   5pts.(14-38)      
Câu Lạc Bộ Quân Ðội  &  Hải Quan  &  Cảng Sài Gòn  &  Sở Công Nghiệp được vào Vòng Hai.
Tây Ninh phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.


               Vòng Hai.(từ 29.03.1983 đến 15.04.1983)

                 Bảng 1.

            Ngày Thi Đấu 1.
Tổng Cục Ðường Sắt-Hải Quan : 0-1
Sở Công Nghiệp-Cảng Hải Phòng : 0-4    

          
Ngày Thi Đấu 2.

Tổng Cục Ðường Sắt-Cảng Hải Phòng : 3-0
Sở Công Nghiệp-Hải Quan : 3-3

            Ngày Thi Đấu 3.
Cảng Hải Phòng-Hải Quan : 0-2
Sở Công Nghiệp-Tổng Cục Ðường Sắt : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Hải Quan-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-2
Cảng Hải Phòng-Sở Công Nghiệp : 3-0

            Ngày Thi Đấu 5.
Cảng Hải Phòng-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-0
Hải Quan-Sở Công Nghiệp : 7-2

           
Ngày Thi Đấu 6.

Hải Quan-Cảng Hải Phòng : 0-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Sở Công Nghiệp : 3-3

           
Xếp hạng của Bảng 1.

1)Hải Quan   8pts.(14-7)   
2)Cảng Hải Phòng   6pts.(7-5)    
3)Tổng Cục Ðường Sắt   6pts.(8-7)
4)Sở Công Nghiệp   4pts.(10-20)
Hải Quan được vào Chung Kết    Cảng Hải Phòng phải tranh hạng Ba Tư.

                    Bảng 2.

            Ngày Thi Đấu 1.
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-1
Phòng Không-Cảng Sài Gòn : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 2.

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Cảng Sài Gòn : 0-3
Phòng Không-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 4-3

            Ngày Thi Đấu 3.
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-0
Phòng Không-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-4
Cảng Sài Gòn-Phòng Không : 4-3                    

           
Ngày Thi Đấu 5.

Cảng Sài Gòn-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-2
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Phòng Không : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 6.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 0-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Phòng Không : 7-1 (CLBQÐ và Phòng Không bán độ để loại CSG)

              
Xếp hạng của Bảng 2.

1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   9pts.(15-7)   
2)Cảng Sài Gòn   9pts.(11-5)    
3)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   4pts.(7-12)
4)Phòng Không   2pts.(9-18)
Câu Lac Bộ Quân Ðội được vào Chung Kết  Cảng Sài Gòn phải tranh hạng Ba Tư.

 

          Play-off Xuống Hạng giữa hai đội đứng chót bảng của Vòng Một.
Quân Khu 3-Tây Ninh : 3-0


                  Tranh Hạng Ba Tư.(01.05.1983)
Cảng Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 2-1                                   

                  

                    Chung Kết.(01.05.1983)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Hải Quan : 2-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội vô địch Việt Nam 1982-1983.

 

                        Vua phá lưới.
 Nguyễn Cao Cường (Câu Lạc Bộ Quân Ðội) :  22 bàn

 

     Xếp hạng chung cuộc cuả Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1982-83.
1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội
2)Hải Quan
3)Cảng Hải Phòng
4)Cảng Sài Gòn
5)Tổng Cục Ðường Sắt
6)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội
7)Sở Công Nghiệp
8)Phòng Không
9)Quân Khu Thủ Ðô
10)Công Nhân Nghỉa Bình
11)Than Quảng Ninh
12)Công Nghiệp Hà Nam Ninh
13)Công An Hà Nội
14)Công Nhân Phú Khánh
15)An Giang
16)Quân Khu 3
17)Tây Ninh

Đội Cảng Sài Gòn lúc này đá quá hay (có thắng hay thua đều không có tiền) , nên cứ bán độ cho mấy đội khác thắng hǎy là hòa hoài để lấy tiền bỏ túi.Và còn đội Câu Lạc Bộ Quân Ðội thì lại đá không hay bằng đội Cảng Sài Gòn , nhưng mà mấy đội khác của miền Bắc cứ bán độ cho đội Câu Lạc Bộ Quân Ðội thắng hoài . Thật là quá đáng tiếc cho đội Cảng Sài Gòn !!!!!


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com19/02/2009