Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

02. Ma Gii 1981-82

Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1981-82.

           
Vòng Một.(từ 08.03.1981 đến 03.01.1982)
  
               

                     Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1.
Công Nghiệp Thực Phẩm-Cảng Hải Phòng : 0-1
Quân Khu Thủ Ðô-Phòng Không : 1-2
Than Quảng Ninh-Công Nhân Phú Khánh : 3-1
Công An Hà Nội-Tây Ninh : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Cảng Hải Phòng-Hải Quan : 0-0
Than Quảng Ninh-Quân Khu Thủ Ðô : 1-1
Phòng Không-Công An Hà Nội : 0-1
Tây Ninh-Công Nhân Phú Khánh : 4-0

           
Ngày Thi Đấu 3.

Hải Quan-Quân Khu Thủ Ðô : 0-0
Phòng Không-Công Nghiệp Thực Phẩm : 2-0
Than Quảng Ninh-Tây Ninh : 2-2
Công An Hà Nội-Công Nhân Phú Khánh : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Phòng Không-Hải Quan : 0-1
Công Nhân Phú Khánh-Công Nghiệp Thực Phẩm : 2-2
Tây Ninh-Cảng Hải Phòng : 1-1
Than Quảng Ninh-Công An Hà Nội : 2-2

           
Ngày Thi Đấu 5.
Hải Quan-Than Quảng Ninh : 0-2
Công Nghiệp Thực Phẩm-Tây Ninh : 2-1
Công An Hà Nội-Cảng Hải Phòng : 0-0
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nhân Phú Khánh : 4-0

           
Ngày Thi Đấu 6.

Công Nhân Phú Khánh-Hải Quan : 1-0
Công Nghiệp Thực Phẩm-Công An Hà Nội : 2-1
Cảng Hải Phòng-Phòng Không : 2-2
Tây Ninh-Quân Khu Thủ Ðô : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 7.

Hải Quan-Công An Hà Nội : 1-2
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nghiêp Thực Phẩm : 2-0
Than Quảng Ninh-Cảng Hải Phòng : 0-1
Phòng Không-Tây Ninh : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 8.

Tây Ninh-Hải Quan : 0-2
Công Nghiệp Thực Phẩm-Than Quảng Ninh : 1-1
Cảng Hải Phòng-Quân Khu Thủ Ðô : 1-1
Công Nhân Phú Khánh-Phòng Không : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 9.

Hải Quan-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-1
Cảng Hải Phòng-Công Nhân Phú Khánh : 1-2
Công An Hà Nội-Quân Khu Thủ Ðô : 1-2
Phòng Không-Than Quảng Ninh : 1-4

           
Ngày Thi Đấu 10.

Cảng Hải Phòng-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-1
Phòng Không-Quân Khu Thủ Đô : 0-0
Công Nhân Phú Khánh-Than Quảng Ninh : 0-3
Tây Ninh-Công An Hà Nội : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 11.

Hải Quan-Cảng Hải Phòng : 2-2
Quân Khu Thủ Ðô-Than Quảng Ninh : 1-1
Công An Hà Nội-Phòng Không : 1-0
Công Nhân Phú Khánh-Tây Ninh : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 12.

Quân Khu Thủ Ðô-Hải Quan : 1-0
Công Nghiệp Thực Phẩm-Phòng Không : 1-1
Tây Ninh-Than Quảng Ninh : 1-4
Công Nhân Phú Khánh-Công An Hà Nội : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 13.

Hải Quan-Phòng Không : 2-0
Công Nghiêp Thực Phẩm-Công Nhân Phú Khánh : 1-2
Cảng Hải Phòng-Tây Ninh : 1-1
Than Quảng Ninh-Công An Hà Nội : 2-2

           
Ngày Thi Đấu 14.

Than Quảng Ninh-Hải Quan : 2-2
Tây Ninh-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-1
Cảng Hải Phòng-Công An Hà Nội : 0-0
Công Nhân Phú Khánh-Quân Khu Thủ Ðô : 1-1 

           
Ngày Thi Đấu 15.

Hải Quan-Công Nhân Phú Khánh : 0-0
Công An Hà Nội-Công Nghiệp Thực Phẩm : 2-1
Phòng Không-Cảng Hải Phòng : 3-2
Quân Khu Thủ Ðô-Tây Ninh : 2-2

           
Ngày Thi Đấu 16.

Công An Hà Nội-Hải Quan : 2-2
Công Nghiệp Thực Phẩm-Quân Khu Thủ Ðô : 2-0
Cảng Hải Phòng-Than Quảng Ninh : 2-2
Tây Ninh-Phòng Không : 3-2

           
Ngày Thi Đấu 17.

Hải Quan-Tây Ninh : 0-1
Than Quảng Ninh-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-0
Quân Khu Thủ Ðô-Cảng Hải Phòng : 1-1
Phòng Không-Công Nhân Phú Khánh : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 18.

Công Nghiệp Thực Phẩm-Hải Quan : 1-2
Công Nhân Phú Khánh-Cảng Hải Phòng : 3-2
Quân Khu Thủ Ðô-Công An Hà Nội : 1-1
Than Quảng Ninh-Phòng Không : 2-2

              
Xếp hạng của Bảng A.

1)Than Quảng Ninh   21pts.(32-19)
2)Công An Hà Nội   19pts.(18-15)
3)Quân Khu Thủ Ðô   18pts.(19-15)
4)Phòng Không   16pts.(19-20)
5)Hải Quan   15pts.(15-15)
6)Tây Ninh   15pts.(20-21)
7)Cảng Hải Phòng   14pts.(18-20)
8)Công Nhân Phú Khánh   14pts.(14-25)
9)Công Nghiệp Thực Phẩm   12pts.(16-21)
Than Quảng Ninh & Công An Hà Nội & Quân Khu Thủ Ðô được vào vòng Chung Kết.

                       
Bảng B.


            Ngày Thi Đấu 1.
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Sở Công Nghiệp : 0-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 2-0
Công Nhân Nghỉa Bình-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-4
Quân Khu 3-Cảng Sài Gòn : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 2.

Sở Công Nghiệp-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 2-1
Công Nhân Nghỉa Bình-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 1-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Quân Khu 3 : 1-0
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-1 

           
Ngày Thi Đấu 3.

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Nghỉa Bình : 2-0
Cảng Sài Gòn-Sở Công Nghiệp : 0-1
Quân Khu 3-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 3-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Quân Khu 3 : 0-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-0
Công Nhân Nghỉa Bình-Cảng Sài Gòn : 2-1
Sở Công Nghiệp-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0 

           
Ngày Thi Đấu 5.

Cảng Sài Gòn-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công Nhân Nghỉa Bình : 1-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Tổng Cục Ðường Sắt : 2-1
Quân Khu 3-Sở Công Nghiệp : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 6.

Tổng Cục Ðường Sắt-Cảng Sài Gòn : 0-0
Công Nhân Nghỉa Bình-Sở Công Nghiệp : 2-3
Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Quân Khu 3 : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 7.

Quân Khu 3-Công Nhân Nghỉa Bình : 1-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-0
Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Sở Công Nghiệp : 0-3
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Cảng Sài Gòn : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 8.

Sở Công Nghiệp-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-1
Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-3
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nhân Nghỉa Bình : 0-0
Cảng Sài Gòn-Quân Khu 3 : 1-3

           
Ngày Thi Đấu 9.

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Sở Công Nghiệp : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Công Nhân Nghỉa Bình : 1-1
Quân Khu 3-Tổng Cục Ðường Sắt : 2-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 10.

Công Nhân Nghỉa Bình-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 2-3
Sở Công Nghiệp-Cảng Sài Gòn : 2-2
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Quân Khu 3 : 1-2
Công Nhân Xây Dựng Hãi Phòng-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 11.

Quân Khu 3-Công Nhân Xây Dựng Hãi Phòng : 0-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 4-2
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Nghỉa Bình : 2-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Sở Công Nghiệp : 3-2

           
Ngày Thi Đấu 12.

Công Nhân Xây Dựng Hãi Phòng-Cảng Sài Gòn : 1-2
Công Nhân Nghỉa Bình-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-2
Sở Công Nghiệp-Quân Khu 3 : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 13.

Cảng Sài Gòn-Tổng Cục Ðường Sắt : 2-2
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Nghỉa Bình : 4-4
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công Nhân Xây Dựng Hãi Phòng : 0-0
Quân Khu 3-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 3-1

           
Ngày Thi Đấu 14.

Công Nhân Nghỉa Bình-Quân Khu 3 : 1-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 3-3
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Xây Dựng Hãi Phòng : 1-2
Cảng Sài Gòn-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-2

                
Xếp hạng của Bảng B.

1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   22pts.(25-11)  
2)Sở Công Nghiệp   16pts.(23-18)   
3)Quân Khu 3   16pts.(17-13)     
4)Tổng Cục Ðường Sắt   18pts.(18-16)
5)Cảng Sài Gòn   13pts.(12-14)
6)Công Nhân Nghỉa Bình   11pts.(17-24)
7)Công Nhân Xây Dựng Hà Nôi   10pts.(11-18)
8)Công Nhân Xây Dựng Hãi Phòng   10pts.(8-17)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội & Sở Công Nghiệp & Quân Khu 3 được vào vòng Chung Kết.

 

              Vòng Chung Kết.(từ 15.02.1982 đến 04.04.1982)    

         
Ngày Thi Đấu 1.

Công An Hà Nội-Quân Khu 3 : 1-1
Than Quảng Ninh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1
Quân Khu Thủ Ðô-Sở Công Nghiệp : 2-1

         
Ngày Thi Đấu 2.

Than Quảng Ninh-Công An Hà Nội : 0-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Sở Công Nghiệp : 3-1
Quân Khu Thủ Ðô-Quân Khu 3 : 2-2

          Ngày Thi Đấu 3.

Sở Công Nghiệp-Than Quảng Ninh : 2-1
Công An Hà Nội-Quân Khu Thủ Ðô : 0-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Quân Khu 3 : 2-1

          Ngày Thi Đấu 4.

Quân Khu Thủ Ðô-Câu Lạc Bô Quân Ðội : 1-2
Sở Công Nghiệp-Công An Hà Nội : 2-2
Than Quảng Ninh-Quân Khu 3 : 3-1

         
Ngày Thi Đấu 5.

Quân Khu Thủ Ðô-Than Quảng Ninh : 1-0
Sở Công Nghiệp-Quân Khu 3 : 2-0
Công An Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-0

              
Xếp hạng của Vòng Chung Kết.

1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   8pts.(8-4)
2)Quân Khu Thủ Ðô   7pts.(7-5)
3)Công An Hà Nội   6pts.(5-4)
4)Sở Công Nghiệp   5pts.(8-8)
5)Than Quảng Ninh   2pts.(4-6)
6)Quân Khu 3   2pts.(5-10)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội vô địch Việt Nam 1981-1982.
 

                       Vua phá lưới.
Võ Thành Sơn (Sở Công Nghiệp) :  15 bàn

 

            Xếp hạng chung cuộc cuả Giải Vô Ðịch Quốc Gia A1 1981-82.
1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội
2)Quân Khu Thủ Ðô
3)Công An Hà Nội
4)Sở Công Nghiệp
5)Than Quảng Ninh
6)Quân Khu 3
7)Tổng Cục Ðường Sắt
8)Phòng Không
9)Cảng Sài Gòn
10)Hải Quan
11)Tây Ninh
12)Công Nhân Nghỉa Bình
13)Cảng Hải Phòng
14)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội
15)Công Nhân Phú Khánh
16)Công Nghiệp Thực Phẩm
17)Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng


  Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com

19/02/2009