Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

01. Ma Gii 1980

                            Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1980.

 

            Vòng Một.(từ 03.02.1980 đến 01.05.1980)

 

                        Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1.

Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 4-0

Quân Khu 3-Công Nghiệp Thực Phẩm : 3-1

Công Nhân Nghỉa Bình-Tiền Giang : 0-0

 

            Ngày Thi Đấu 2.

Công An Hà Nội-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-0

Cảng Sài Gòn-Công Nhân Nghỉa Bình : 2-2

Tiền Giang-Quân Khu 3 : 1-4

 

            Ngày Thi Đấu 3.

Quân Khu 3-Công An Hà Nội : 1-0

Cảng Sài Gòn-Tiền Giang : 2-0

Công Nghiệp Thực Phẩm-Công Nhân Nghỉa Bình : 2-2

 

            Ngày Thi Đấu 4.

Công Nhân Nghỉa Bình-Công An Hà Nội : 0-3

Quân Khu 3-Cảng Sài Gòn : 1-1

Tiền Giang-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-5

 

            Ngày Thi Đấu 5.

Công An Hà Nội-Tiền Giang : 4-2

Công Nghiệp Thực Phẩm-Cảng Sài Gòn : 2-1

Công Nhân Nghỉa Bình-Quân Khu 3 : 2-1

 

            Ngày Thi Đấu 6.

Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 1-1

Công Nghiệp Thực Phẩm-Quân Khu 3 : 0-1

Tiền Giang-Công Nhân Nghỉa Bình : 0-0

 

            Ngày Thi Đấu 7.

Công Nghiêp Thực Phẩm-Công An Hà Nội : 0-1

Công Nhân Nghỉa Bình-Cảng Sài Gòn : 1-0

Quân Khu 3-Tiền Giang : 1-0

 

            Ngày Thi Đấu 8.

Công An Hà Nội-Quân Khu 3 : 0-0

Tiền Giang-Cảng Sài Gòn : 1-4

Công Nhân Nghỉa Bình-Công Nghiệp Thực Phẩm : 2-2

 

            Ngày Thi Đấu 9.

Công An Hà Nội-Công Nhân Nghỉa Bình : 3-0

Cảng Sài Gòn-Quân Khu 3 : 0-0

Công Nghiệp Thực Phẩm-Tiền Giang : 4-0

 

            Ngày Thi Đấu 10.

Tiền Giang-Công An Hà Nội : 3-7

Cảng Sài Gòn-Công Nghiệp Thực Phẩm : 2-0

Quân Khu 3-Công Nhân Nghỉa Bình : 3-2

 

            Xếp hạng của Bảng A.

 

1)Công An Hà Nội   16pts.(24-7)                            

2)Quân Khu 3    15pts.(15-7)

3)Cảng Sài Gòn   10pts.(13-12)

4)Công Nhân Nghỉa Bình   9pts.(11-16)

5)Công Nghiệp Thực Phẩm   8pts.(16-14)

6)Tiền Giang   2pts.(8-31)

Công An Hà Nội được vào vòng Chung Kết.

 

                        Bảng B.

 

            Ngày Thi Đấu 1.

Cảng Hải Phòng-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-0

An Giang-Phòng Không : 2-1

Tây Ninh-Sở Công Nghiệp : 1-1

 

            Ngày Thi Đấu 2.

Cảng Hải Phòng-An Giang : 0-0

Tổng Cục Ðường Sắt-Tây Ninh : 1-1

Phòng Không-Sở Công Nghiệp : 1-0

 

            Ngày Thi Đấu 3.

Cảng Hải Phòng-Phòng Không : 1-1

Tổng Cục Ðường Sắt-Sở Công Nghiệp : 1-1

An Giang-Tây Ninh : 1-2

 

            Ngày Thi Đấu 4.

Tây Ninh-Cảng Hải Phòng : 1-1

Phòng Không-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1

Sở Công Nghiệp-An Giang : 0-1

 

            Ngày Thi Đấu 5.

Cảng Hải Phòng-Sở Công Nghiệp : 2-2

Tổng Cục Ðường Sắt-An Giang : 2-0

Phòng Không-Tây Ninh : 1-0

 

            Ngày Thi Đấu 6.

Tổng Cục Ðường Sắt-Cảng Hải Phòng : 1-0

Phòng Không-An Giang : 0-0

Sở Công Nghiệp-Tây Ninh : 1-0

 

            Ngày Thi Đấu 7.

An Giang-Cảng Hải Phòng : 1-1

Tây Ninh-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-1

Sở Công Nghiệp-Phòng Không : 0-0

 

            Ngày Thi Đấu 8.

Phòng Không-Cảng Hải Phòng : 2-2

Sở Công Nghiệp-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-1

Tây Ninh-An Giang : 1-0

 

            Ngày Thi Đấu 9.

Cảng Hải Phòng-Tây Ninh : 1-1

Tổng Cục Ðường Sắt-Phòng Không : 2-0

An Giang-Sở Công Nghiệp : 1-4

 

            Ngày Thi Đấu 10.

Sở Công Nghiệp-Cảng Hải Phòng : 2-2

An Giang-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1

Tây Ninh-Phòng Không : 0-1

 

            Xếp hạng của Bảng B.

 

1)Tổng Cục Ðường Sắt   15pts.(12-5)

2)Phòng Không   11pts.(8-8)

3)Sở Công Nghiệp   9pts.(12-11)

4)Cảng Hải Phòng   9pts.(10-11)

5)Tây Ninh   8pts.(7-9)

6)An Giang   8pts.(7-12)

Tổng Cục Ðường Sắt được vào vòng Chung Kết.

 

                        Bảng C.

 

            Ngày Thi Đấu 1.

Hải Quan-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 2-1

Ðồng Tháp-Quân Khu Thủ Ðô : 0-3

Công Nhân Phú Khánh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : /

 

            Ngày Thi Đấu 2.

Hải Quan-Công Nhân Phú Khánh : 0-1

Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Ðồng Tháp : 1-0

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Quân Khu Thủ Ðô : /

 

            Ngày Thi Đấu 3.

Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Quân Khu Thủ Ðô : 0-1

Công Nhân Phú Khánh-Ðồng Tháp : 3-3

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Hải Quan : /

 

            Ngày Thi Đấu 4.

Ðồng Tháp-Hải Quan : 0-2

Quân Khu Thủ Ðô-Công Nhân Phú Khánh : 1-1

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : /

 

            Ngày Thi Đấu 5.

Hải Quan-Quân Khu Thủ Ðô : 0-0

Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Công Nhân Phú Khánh : 1-0

Ðồng Tháp-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : /

 

            Ngày Thi Đấu 6.

Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Hải Quan : 0-1

Quân Khu Thủ Ðô-Ðồng Tháp : 2-0

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Phú Khánh : /

 

            Ngày Thi Đấu 7.

Công Nhân Phú Khánh-Hải Quan : 0-3

Ðồng Tháp-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 0-0

Quân Khu Thủ Ðô-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : /

 

            Ngày Thi Đấu 8.

Quân Khu Thủ Ðô-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 0-1

Ðồng Tháp-Công Nhân Phú Khánh : 1-0

Hải Quan-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : /

 

            Ngày Thi Đấu 9.

Hải Quan-Ðồng Tháp : 3-0

Công Nhân Phú Khánh-Quân Khu Thủ Ðô : 2-1

Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : /

 

            Ngày Thi Đấu 10.

Quân Khu Thủ Ðô-Hải Quan : 1-1

Công Nhân Phú Khánh-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 1-1

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Ðồng Tháp : /

 

            Xếp hạng của Bảng C.

 

1)Hải Quan   12pts.(12-3)                 

2)Quân Khu Thủ Ðô   9pts.(9-5)

3)Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng   8pts.(5-5)

4)Công Nhân Phú Khánh   7pts.(8-11)

5)Ðồng Tháp   4pts.(4-14)

6)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   0pts.(0-0)

Hãi Quan được vào vòng Chung Kết.

 

            Vòng Chung Kết.

 

Tổng Cục Ðường Sắt-Hải Quan : 1-0

Công An Hà Nội-Hải Quan : 2-1

Công An Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1

 

            Xếp hạng của Vòng Chung Kết.

 

1)Tổng Cục Ðường Sắt   4điểm.(3-1)

2)Công An Hà Nội   2điểm.(3-3)

3)Hải Quan   0điểm.(1-3)

Tổng Cục Ðường Sắt vô địch Việt Nam 1980.

 

            Vua phá lưới.

 

Lê Vǎn Ðặng (Công An Hà Nội) : 10 bàn

 

            Xếp hạng chung cuộc của Giải Vô Ðịch Quốc Gia A1 1980.

 

 

1)Tổng Cục Ðường Sắt

2)Công An Hà Nội

3)Hải Quan

4)Quân Khu 3

5)Quân Khu Thủ Ðô

6)Phòng Không

7)Cảng Sài Gòn

8)Sở Công Nghiệp

9)Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng

10)Cảng Hải Phòng

11)Công Nhân Nghỉa Bình

12)Công Nhân Phú Khánh

13)Công Nghiệp Thực Phẩm

14)Tây Ninh

15)Ðồng Tháp

16)An Giang

17)Tiền Giang

       30/01/2016